Select Page

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Stichting Mentorproject is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.
 
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Stichting Mentorproject. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Mentorproject.

Stichting Mentorproject
KVK-nummer 6384 13 20

Share This